Lohtajan kikkomusiikkijuhlat

Majoitus Vattajalla

Vattajalla ei mahdollisuutta yöpyä kesällä 2022Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat on aikaisempina vuosina tarjonnut yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa konserttivieraille uuden elämyksen: mahdollisuuden majoittua Vattajan ampuma- ja harjoitusalueella. Konserttilipun ostaneet ovat saaneet yöpyä ilmaiseksi nykyaikaisesti varustelluissa parakeissa omin lakanoin ja eväin. Kesällä 2022 yleisömajoitusta ei valitettavasti voida järjestää.Tietoa Vattajan leirialueesta

Lohtajan ampuma- ja harjoitusalue on maavoimien kehitettävä ampuma- ja harjoitusalue, jonka pääkäyttäjä on ilmatorjunta-aselaji. Panssariprikaati on alueen vastaava hoitaja ja valvoo ampuma- ja harjoitusalueen käyttöä.

Lohtajan Vattajanniemessä sijaitseva ampuma-alue perustettiin vuonna 1952 ilmatorjunta-aselajin ampumakenttäalueeksi. Kun Puolustusvoimat aikanaan valitsi aluetta, puolsivat useat tekijät Lohtajan Vattajanniemen valintaa; alue mahdollisti laajan ampumasektorin hyödyntämisen, sisälsi riittävän laajan ampuma-alueen sekä varoalueena toimivan saarettoman merialueen. Lisäksi hyvät kulkuyhteydet alueelle niin rauta- kuin lentoteitsekin tukivat alueen valintaa.
Alue soveltuu kovapanosammuntoihin ohjus-, tykistö- ja jalkaväkiaseilla sekä räjäytys- ja raivauskoulutukseen. Siihen kuuluu majoitus- ja huoltoalue, ampuma-alueet, maalialue sekä suoja-alue.

Ampuma- ja harjoitusalueesta n. 1200 ha kuuluu EU:n Natura 2000- verkostoon ja on Pohjois-Euroopan tärkein dyyniluontotyyppien suojelualue. Alue on liitetty Natura 2000- verkostoon sillä edellytyksellä, että Puolustusvoimien toimintamahdollisuudet alueella säilyvät.

Ampuma- ja harjoitusalue on kokonaisuudessaan julistettu liikkumiskieltoalueeksi ammuntojen aikana sekä maalialue pysyvästi (Vaasan lääninhallituksen päätös n:o A 246 / 28.6.1982). Vaasan sotilasläänin komentajan päätöksellä majoitus- ja huoltoalue on toistaiseksi liikkumiskieltoaluetta.

Ampuma-aluetta käytetään ympäri vuoden ja alueen käyttöaste on vakiintunut vuodesta riippuen noin 150-190 vuorokauteen painottuen kevääseen ja syksyyn. Harjoitusvuorokausista noin 80-100 vuorokautta on kovapanosammuntoja, jolloin alueella on voimassa laajempia liikkumisrajoituksia. Alueen alustava seuraavan vuoden käyttösuunnitelma julkaistaan aina edellisen vuoden toukokuuhun mennessä. Suunnitelma on alustava ja siihen voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot harjoituksista julkaistaan varoilmoituksina (linkki alla). Paikallisesti ammunnoista ja muista rajoitteista tiedotetaan Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueelle johtavien teiden varsilla olevilla informaatiotauluilla (nämä ilmoitukset toimitetaan paikoilleen kolme vuorokautta ennen ammuntoja). Informaatiotauluilta löytyy myös perustietoa alueen käytöstä ja rajoituksista.
Linkki www.puolustusvoimat.fi/varoilmoitukset

Alueen käytössä ja kehittämisessä on otettu huomioon ympäristönsuojelu; mm. rantojen- ja harjujensuojeluohjelmat. Natura 2000-ohjelma sekä alueen monimuotoisuuden kannalta kartoitetut arvokkaimmat luontotyypit eli avainbiotoopit.

Vattajan dyyni -Life projektin koulutusmateriaali löytyy alueen hoitajalta, Panssariprikaatin kansliasta ja Ilmasotakoululta. Materiaali on jaettu koulutusta suunnitteleville joukoille CD-levynä vuoden 2010 aikana.

Ainutlaatuisen luonnonympäristön vuoksi aluetta käytetään luontoretkeilyyn ja ulkoiluun. Alueella on voimassa jokamiehenoikeudet silloin, kun alueella ei ole harjoitustoimintaa. Liikkuminen alueella tapahtuu omalla vastuulla. Jokamiehenoikeudet eivät ole voimassa liikkumiskieltoalueilla eli maalialueella, käsikranaatinheittopaikoilla ja majoitus- ja huoltoalueella.
Jokamiehen oikeuksiin ei kuulu esim. moottoriajoneuvoilla ajo maastossa.

Metsähallitus vastaa Natura-alueella viranomaisena alueen virkistyskäytöstä ja sen ohjauksesta. Metsähallituksen antamia virkistyskäytön ohjeita löytyy mm. Pitkänpauhan uimarannalta, sotilaskodin pihalta sekä muualla lähialueen tiestön varrella sijaitsevista informaatiotauluilta. Tarkempia tietoja mm. virkistyskäytöstä löytyy metsähallituksen julkaisemasta Vattajanniemen Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

Alueen virkistyskäytöstä on muutoin sovittu erillisillä vuokrasopimuksilla. Kokkolan kaupungin ylläpitämä Uimaranta sijaitsee ampuma-alueen pohjoisosassa Pitkäpauhan alueella. Alueella sijaitsee myös muutamia rajoitetun käytön vuokramökkejä (2) ja kesäaikainen kioski. Mainituista toiminnoista sopimukset on tehty Metsähallituksen ja Kokkolan kaupungin välillä. Pitkäpauhalta kulkee lisäksi Karipolun ulkoilureitti etelään Hautakankaalle.

Lähde:
Puolustusvoimat

Kuvat: Puolustusvoimat ja Elisa Karhula
Vattajan alue Kokkolan Lohtajalla
Vattajan alue Kokkolan Lohtajalla
Rantahiekkaa Vattajan leirialueella
Rantahiekkaa Vattajan leirialueella
Leirialueen yleisn�kym��
Leirialueen yleisn�kym��
majoitusrakennus
majoitusrakennus "vierastalo"
majoitusrakennus, uusi majoitusparakki 1
majoitusrakennus, uusi majoitusparakki 1
Leiriaukio
Leiriaukio
Leirikirkko
Leirikirkko
  • Lohtajan seurakunta - Kirkkomusiikkijuhlien tukija
  • Kokkolan kaupunki - Kirkkomusiikkijuhlien tukija
  • Keski-Pohjanmaan Konservatorio - Kirkkomusiikkijuhlien tukija
  • Hilla Group - Kirkkomusiikkijuhlien tukija
  • Opetus- ja kulttuurioministeriö - Kirkkomusiikkijuhlien tukija
  • Taiteen edistämiskeskus - Kirkkomusiikkijuhlien tukija
  • Suomen ev.lut. kirkko - Kirkkomusiikkijuhlien tukija
  • Bothnia Classic - Kirkkomusiikkijuhlien tukija
  • Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto - Kirkkomusiikkijuhlien tukija